Privacy statement De Molenplas

1. Algemeen

De Molenplas respecteert de privacy van de personen van wie zij persoonsgegevens verwerkt en waarborgt de bescherming ervan. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt. De wettelijke vereisten die aan de bescherming van persoonsgegevens zijn gesteld, worden door De Molenplas in acht genomen. De Molenplas zal uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen.

Dit privacy statement is alleen van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van natuurlijke personen. Niet natuurlijke personen, waaronder rechtspersonen, hebben geen persoonsgegevens als bedoeld in dit privacy statement en kunnen hieraan daarom geen rechten ontlenen. Wanneer in dit privacy statement het woord “persoon” of “personen” staat, wordt of worden daarmee dus uitsluitend een natuurlijk persoon of natuurlijke personen bedoeld.

In dit privacy statement informeert De Molenplas u over onder andere van wie zij persoonsgegevens verwerkt, welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doelen, welke rechten u hebt en hoe u van uw rechten gebruik kunt maken. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke en wat zijn de contactgegevens?

2. De verwerkingsverantwoordelijke is De Molenplas

De Molenplas
Waertmolenpad 1
2036 ES Haarlem

De Molenplas is te bereiken via e-mailadres info@molenplas.nl of
via telefoonnummer 023 – 535 77 60.

 3. Van wie verwerkt De Molenplas persoonsgegevens?

De Molenplas verwerkt persoonsgegevens van onder andere de volgende personen:

 • (potentiële) gasten van De Molenplas;
 • (potentiële) leveranciers van De Molenplas;
 • gebruikers van het contactformulier op de website;
 • personen die op enige wijze (schriftelijk) contact opnemen met De Molenplas en overige personen van wie De Molenplasde persoonsgegevens verwerkt en
 • bezoekers van de website.

4. Welke persoonsgegevens verwerkt De Molenplas?

De Molenplas verwerkt persoonsgegevens die (in)direct aan haar zijn verstrekt. Persoonsgegevens zijn gegevens die (in)direct naar een persoon verwijzen en waarmee die persoon kan worden geïdentificeerd. Het betreft hier onder andere, maar niet uitsluitend, uw naam, adres en woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.

5. Op grond waarvan verwerkt De Molenplas persoonsgegevens?

De Molenplas verwerkt uw persoonsgegevens op grond van één of meerdere van de volgende grondslagen:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en De Molenplas;
 • De Molenplas heeft een wettelijke verplichting om uw persoonsgegevens te
 • verwerken;
 • De Molenplas heeft een gerechtvaardigd belang voor de verwerking van uw persoonsgegevens (cameratoezicht op het terrein van De Molenplas,
 • hantering van een zwarte lijst in verband met wangedrag).

6. Voor welke doeleinden gebruikt De Molenplas uw persoonsgegevens?

De Molenplas verwerkt uw persoonsgegevens onder andere voor:

 • het bijhouden van een klantenbestand;
 • het uitvoeren van de overeenkomst (waaronder het afhandelen van uw reservering in verband met de hotel- en restaurantdiensten);
 • het nakomen van een wettelijke verplichting;
 • het opnemen en onderhouden van contact (bijvoorbeeld met betrekking tot uw reservering);
 • het informeren over wijzigingen van de diensten van De Molenplas;
 • het analyseren en verbeteren van dienstverlening van De Molenplas en het
 • doen van marketingonderzoek ten behoeve van De Molenplas

De Molenplas kan uw persoonsgegevens ook voor andere, verenigbare doeleinden verwerken. Deze doeleinden zijn afhankelijk van het doel waarvoor u uw persoonsgegevens aan De Molenplas hebt verstrekt.

7. Verwerkersovereenkomst

De Molenplas kan een derde de opdracht geven uw persoonsgegevens voor haar te verwerken. Een verwerkersovereenkomst tussen De Molenplas en deze derde is dan verplicht. De Molenplas zal ervoor zorgdragen dat deze verwerkersovereenkomst(en) wordt/worden gesloten en aan de wettelijke vereisten voldoet.

8. Wie zijn de ontvangers van persoonsgegevens?

De Molenplas kan uw persoonsgegevens intern delen. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens aan derden worden verstrekt. Uw persoonsgegevens worden echter alleen aan derden doorgegeven als dat noodzakelijk is in verband met de uitvoering van één van de doeleinden.

9. Hoe lang bewaart De Molenplas uw persoonsgegevens?

De Molenplas bewaart uw persoonsgegevens zolang deze nodig zijn voor de (in dit privacy statement) genoemde doeleinden.

10. Welke rechten hebt u?

10.1 Recht op inzage

U kunt De Molenplas verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. Ook kunt u De Molenplas verzoeken om de informatie in dit privacy statement te ontvangen. Na ontvangst van uw verzoek zal De Molenplas u een kopie van uw persoonsgegevens geven. Als u om overige kopieën vraagt, kan De Molenplas een redelijke vergoeding, op basis van de administratieve kosten, bij u in rekening brengen.

10.2 Recht op rectificatie

U kunt De Molenplas verzoeken onverwijld uw onjuiste persoonsgegevens te rectificeren. U kunt uw onvolledige persoonsgegevens bijvoorbeeld met een aanvullende verklaring volledig maken. De doeleinden, zoals opgenomen in dit privacy statement, worden hierbij in acht worden genomen.

10.3 Recht op verwijdering

U kunt De Molenplas verzoeken uw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te verwijderen. Daarnaast is De Molenplas verplicht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens te verwijderen onder andere in het geval dat u uw toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens intrekt en er geen andere rechtsgrond is voor verwerking of als uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.

10.4 Recht op beperking

U hebt het recht de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. In dat geval mogen uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet meer worden verwerkt. Dit recht hebt u als u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist, als de verwerking onrechtmatig is en u beperking van het gebruik van de gegevens verzoekt in plaats van verwijdering daarvan, als u uw persoonsgegevens nodig hebt in verband met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en De Molenplas deze persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden of als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt, mag De Molenplas uw persoonsgegevens slechts nog opslaan. Voordat de beperking wordt opgeheven, zal De Molenplas u daarvan op de hoogte brengen.

10.5 Recht op het overdragen van persoonsgegevens

U hebt het recht dat u uw persoonsgegevens in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm ontvangt, zodat u deze zelf aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt geven. Als het technisch mogelijk is, hebt u ook het recht dat uw persoonsgegevens rechtstreeks van De Molenplas aan een andere verwerkingsverantwoordelijke worden verstuurd.

10.6 Recht op het maken van bezwaar

U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer u bezwaar hebt gemaakt, worden uw persoonsgegevens niet meer gebruikt, tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wilt u één van uw rechten uitoefenen? Een verzoek tot inzage, rectificatie, verwijdering, beperking of overdraging van uw persoonsgegevens of het maken van bezwaar kunt u doen door een e-mail met uw verzoek te sturen naar: info@molenplas.nl. Als uw persoonsgegevens zijn gerectificeerd, verwijderd of als de verwerking ervan is beperkt, stelt De Molenplas de ontvangers van uw persoonsgegevens hiervan op de hoogte.

11. Wilt u uw toestemming intrekken?

U hebt het recht uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Uw toestemming kunt u intrekken door uw mededeling hiervan per email te sturen aan De Molenplas via e-mailadres: info@molenplas.nl. Het intrekken van uw toestemming doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming voor uw intrekking.

12. Cameratoezicht

Op het terrein van De Molenplas wordt gebruik gemaakt van cameratoezicht. Het cameratoezicht zorgt ervoor dat De Molenplas inzicht heeft in de activiteiten van de personen en in de kentekens van de voertuigen die zich op het terrein van De Molenplas bevinden. Dit cameratoezicht is noodzakelijk om de eigendommen van De Molenplas te beveiligen en om de veiligheid van haar gasten te kunnen waarborgen.

13. Indienen van een klacht

De Autoriteit Persoonsgegevens behandelt klachten over de naleving van de wettelijke vereisten over de bescherming van persoonsgegevens. U hebt het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen.

14. Cookies

De website van De Molenplas maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Door gebruik van cookies kunnen persoonsgegevens van de bezoekers van de website worden verzameld. Er kan gebruik worden gemaakt van functionele, analytische en tracking cookies. Als De Molenplas daartoe wettelijk verplicht is, wordt u afzonderlijk gewezen op het gebruik van cookies of wordt u voor het gebruik daarvan om toestemming gevraagd.

15.Wijzigingen

De Molenplas mag dit privacy statement wijzigen. Dit kan noodzakelijk zijn bijvoorbeeld omdat de wet- en/of regelgeving wijzigt, maar ook wanneer er om andere redenen iets verandert in het gebruik van de persoonsgegevens. U kunt het privacy statement op de website van De Molenplas raadplegen, zodat u op de hoogte bent van de wijzigingen.

Scroll naar boven